Hemtjänst – trygghet eller otrygghet

Tivedstrollen vandringsled på väg till Nidaros... juli 18
Vilken väg väljer kommunen när det gäller rekrytering av semestervikarier? (Foto: Tivedstrollen)

Den här artikeln är annorlunda än tidigare artiklar därför att den bygger på ett domument som är en reaktion på hur hemtjänsten (inte) har fungerat under sommaren. Det skulle sannolikt kunna vara vilken mindre kommun som helst i landet. Därför är de namn som förekommer i originaldokumentet ändrade eller borttagna. Det handlar om organisation, om ledning och om vilka attityder vi bär med oss. Vilken människosyn präglas organisationen av och vad får det för konsekvenser för mig som brukare, för hemtjänstpersonalen? Vilka värderingar styr arbetet? Värderingar som präglar kommunen, förvaltningen, personalen och som förmedlas till de som arbetar i kommunen generellt och äldreomsorgen specifikt. Det gäller både den ordinarie personalen, sommar- och timvikarier.

Kristin sept 16
Sommarvikarie. Hur känns det att som ung kliva in i en brukares hem. Kanske är det första gången ensam. Det är inte ovanligt att som ny få gå till någon man aldrig har träffat. Arbetsordern talar om vad som ska göras – men hur mycket mer vet man som ny om den man är satt att hjälpa?                                                                             (Personen på bilden har inte något samband med texten. Foto: Privat)
Tivedstrollen då och nu harmoni 18 mars 18
Vem bor här och vad behöver brukaren hjälp med? Några rader i en telefon (som också fungerar som nyckel) eller på papper ger bara en fingervisning. (Foto: Tivedstrollen)

”Till
Socialnämnden i Lilla Staden
Socialförvaltningen

Klagomål gällande arbete utfört i annans hem jämlikt lagarna SoL och HSL sommaren 2018

Bakgrund
Bakgrunden till följande klagomål är att jag som brukare inte fått de insatser som jag är beviljad i enlighet med ovanstående lagar utförda på ett tillfredställande sätt samt att det har varit uppenbara brister avseende a) möjlighet att utanför kontorstid få kontakt med personal, b) hygien, c) bemötande samt d) planering av besök och uteblivna besök.

 • Möjlighet att få kontakt med personal utanför ordinarie kontorstid
  Det har för undertecknad blivit bekymmersamt att få kontakt med personal utanför ordinarie kontorstid då det saknas ett telefonnummer som jag som brukare kan nå hemtjänstens personal på. På kontorstid går det att nå de som planerar personalens arbete.Vid flertalet tillfällen har jag haft behov av att meddela hemtjänstgruppen dels var jag befunnit mig, dels förseningar som påverkar deras arbetsschema. Det kan bland annat behövas vid akuta besök på sjukhuset. Vid ett par tillfällen då jag inte själv orkat meddela anhöriga angående akuta besök har personal letat efter mig. De har ringt mina anhöriga som inte heller har kunnat ge dem svar. Samtidigt har akutmottagningens personal letat efter telefonnummer till i detta fall hemtjänstgruppen för att meddela var jag befinner mig. Att det inte går att nå någon personal har skapat onödig oro hos både mig som brukare/patient, sjukhuspersonal, hemtjänstpersonal och anhöriga.

  Förslag: Inrätta ett telefonnummer som är tillgängligt från tidig morgon till sen kväll där brukare eller annan person kan lämna meddelande om akuta händelser såsom förseningar, akutbesök och liknande som inte kan vänta till påföljande dag.

   

 • Hygien
  Det har vid flertalet tillfällen inträffat att vikarierande personal avstår från att ta av sig ytterkläder inkl. mössa/keps samt underlåter att använda skoskydd då det varit smutsigt ute. Iklädda ytterkläder (ibland även ryggsäck) har de hanterat livsmedel, bistått med hjälp att
  t ex borsta mina tänder och utfört HSL-insatser såsom att ge ögondroppar. Konsekvensen blir att det ger en känsla av nonchalans och obehag. Därtill kommer att jag hellre avstår insatsen än att personal med blöt ytterjacka handskas med livsmedel och hjälper mig med personlig hygien. Jag skulle inte ens bre smörgåsar åt mig själv klädd såsom personalen varit klädd.Att utföra arbetsuppgifter klädd i ytterkläder ger känslan av att jag som brukare är oviktig, någon som de ej behöver ta hänsyn till. Dessutom ges ett intryck av att besöket bara handlar om några få minuter trots att det kanske är ett besök om 40 minuter. Detta återkommer jag till under följande punkt.

  Förslag: Tydlig och noggrann information och introduktion om vikten av noggrann hygien innan de träder i tjänst. Likaså att det informera om att det, utöver att det är ohygieniskt, ofta upplevs oartigt och nonchalant att gå inomhus i ytterkläder.

   

 • Bemötande
  Bemötande från några av vikarierna har varit under all kritik. Jag har av några få ofta känt mig både nonchalerad och illa behandlad. Jag sade redan under våren ifrån att jag inte ville att unga män skulle hjälpa mig med hygien och framförallt intimnära hygien och nedre toalett. Det ledde till en överenskommelse att om sådant besök kom på någon av de unga männens arbetsorder skulle de så långt som möjligt endera försöka byta hela besöket eller be någon kollega att hjälpa till med just den arbetsuppgiften. Detta har inte följts. Konsekvensen har blivit att de momenten blivit överhoppade. Flera av männen har under den tid jag befunnit mig på toaletten suttit och gjort ingenting trots att det funnits arbetsuppgifter de hade kunnat utföra såsom att bädda/bädda upp sängen, diska och så vidare. Känslan som jag haft vid dessa tillfällen har bestått av otrygghet och ångestliknande upplevelser. Den uppenbara nonchalansen har blivit starkare allt eftersom sommaren gått. I många fall har beteendet från deras sida bidragit till att jag känt mig kränkt och misstrodd. Det är mycket sällan jag upplevt kränkning från personalens sida.Jag känner mig som ett ting och min upplevelse är att de personer det gäller helt saknar respekt för mig och mitt hem. Det är oacceptabelt och konsekvenserna blir följaktligen att beviljade insatser inte utförs vilket kan leda till att min hälsa försämras. Något som upprör är att bemötandet från dem det gäller skiljer sig markant åt om det kommer in ordinarie personal. Då försvinner nonchalansen och respektlösheten. De uppvisar alltså helt olika beteende beroende på hur situationen ser ut och vilka som är närvarande.

  Slutsatsen jag drar av detta är att det är ett medvetet beteende. Som ensam brukare utan annan personal i närheten är jag inte ”värd vatten” och kan behandlas precis hur som helst. Om det är viktigare att plocka med sin privata telefon istället för att utföra sitt arbete gör de det. Att ta hänsyn till att de befinner sig i min bostad och hänsyn till mig som person är oviktigt. Det är en skrämmande människosyn de visar upp som skapar ångest och otrygghet hos mig. Tyvärr sprider sig denna känsla även till dem som de facto gör ett bra arbete men tillhör samma grupp (unga män framför allt). Tendensen finns även hos ett fåtal unga kvinnor men är inte lika uttalad. Detta bidrar till att personer som gör ett bra arbete drabbas orättfärdigt på grund av att ett fåtal behandlar mig illa.

  Förslag: Noggrann och tydlig utbildning och information om vad det innebär att arbeta i annans hem. Människosyn, bemötande och andra frågor bör diskuteras igenom t ex i form av workshops. Diskussion och information om brukares rätt att frånsäga sig att vissa personer utför vissa arbetsuppgifter inom rimliga gränser givetvis. Betona att arbetet innebär att de som personal går in i brukarens intimitetszon dit man som enskild person normalt bara släpper in de som står en allra närmast såsom partner/barn och andra som undantagsvis kan släppas in (läkare t ex). Med intimitetszon avser jag att personal utför arbetsuppgifter som berör min kropp direkt och indirekt. (Normalt hålls ett avstånd överstigande ca 40 till 50 cm till personer som man inte har en mycket nära relation till.)

   

 • Planering av besök och uteblivna insatser
  Under sommaren har det vid upprepade tillfällen inträffat att besök uteblivit. Det gäller framförallt besök som är mycket korta (omfattande fem minuter) för att ge ögondroppar. Ögondropparna är för mig mycket viktiga och enligt ordination från överläkare på ögonkliniken ska jag ha droppar minst femton gånger per dygn. Önskvärt är att det blir upp till tjugo gånger. Intervall mellan dropparna bör inte överstiga en till en och en halv timme.När jag fick denna ordination gick ansvarig sköterska tillsammans med kontaktperson igenom mina besök och lade in hur detta skulle planeras för att det skulle bli så bra som möjligt. Det innebar att två besök fick läggas till. Dessa är förlagda morgon och kväll. För att hålla intervallen krävs också att det inte blir några större förskjutningar på tiderna för de övriga besöken. Jag får ögondroppar vid personalens ankomst och då de går om det inte blir mycket kort tid däremellan.
  Detta har inte fungerat. Femminutersbesöket klockan 19.00 på kvällen har alldeles för ofta bara försvunnit (ibland förskjutits upp till en timme). Utan detta besök kan det gå upp till tre timmar mellan dropparna vilket inte är acceptabelt. Självklart kan hända att någon glömmer detta besök då schemat är pressat och stressen tar över. Det är både förståeligt och förlåtligt. Det som inte är acceptabelt är att besöket inte alltid finns med på personalens arbetsorder. Likaså har besöken förhållandevis ofta flyttats samman så att förmiddagens och eftermiddagens mellanmål samt lunchen emellan ligger inom två och en halv timma från klockan 12.00 till 14.30. Att äta tre måltider på så kort tid klarar jag inte av.

  Konsekvensen av att jag inte får ögondropparna i tid blir att ögonen torkar ut och på sikt kan det leda till skador och ärrbildning på hornhinnan. Mitt vänstra öga är redan skadat av den infektion jag drabbades av sommaren 2017 och som jag fortfarande medicinerar mot. Som följd har jag även fått gråstarr samt infektion i ögonlocken. Det har också hänt att en del personal ger ögondroppar utan att ha kunskap om hur de ska ges och skrapar med pipetten mot hornhinnan/ögonlocket. Vid några tillfällen har det bidragit till att jag fått åka in till ögonkliniken pga. att det blivit skrapsår på hornhinnan.

  Förslag: Att de som planerar är noga med att besöken följer de tider som överenskommits, att inga besök tas bort samt att utbildning i att ge ögondroppar följs upp. Även här är hygien en viktig punkt då ögonen är ett känsligt område. Skulle det olyckas så att det blir ett större sår på hornhinnan kan det få förödande konsekvenser.

Sändlista
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Socialchef
Områdeschef

För kännedom:
Kommunstyrelsens ordförande
Kontaktperson 1
Kontaktperson 2
Sjuksköterska
Personalgruppen”

office-620817_1920
Att skriva samman synpunkter på hemtjänst och hemsjukvård tog tid och kraft, men jag har saknat brukarperspeketivet. (Foto: Pixabay.com)

Klagomål, synpunkter och förslag på hemtjänsten och hemsjukvårdens genomförande under sommaren 2018 Copyright: Piia-Liisa Pisal 2018. Dokumentet får delas/rebloggas men ej kopieras och spridas utan medgivande från författaren. Vid citat ska alltid källa samt, om möjligt, länk till hela dokumentet anges. Se under rubrik Information ovan.

qualification-68841_640 (1)
Vilka kvalikafikationer krävs för att kunna göra ett bra jobb inom hemtjänst och hemsjukvård? (Foto: Pixabay.com)

Vad tycker du? Vad ska jag som brukare acceptera från personalen? Vad är acceptabelt beteende när en arbetar i annans hem? Kan en brukare ställa andra krav på vårdpersonal som kommer hem jämfört med vårdpersonal på exempelvis ett sjukhus? Kanske arbetar du själv inom äldreomsorgen? Vill du berätta hur du som personal ser på oavanstående är du varmt välkommen att göra det! Så till alla som kanske inte alls har erfarenhet av hemtjänst – hur tänker ni när ni läser denna artikel?

woman-593456_1920
Väntan… (Foto: Pixabay.com)

Visningbild från Pixabay.com. Är det dags för en förändring?
change-717488_1280

Genom att skriva ovanstående blev det även en bloggartikel ”på samma besvär” nästan iallafall. Jag har medvetet avidentifierat dokumentet här på bloggen. Ni som vet vilka det handlar om ber jag att ni inte sprider namn eller uppgifter utanför det område som den berör. Originalhandlingen är i sig offentlig handling och öppenhetsprincipen gäller den precis som alla andra offentliga handlingar.

PS! Om allt går vägen hoppas jag att Livets Skiftningar ska få besök av FM Måne och av Jeck. Är det fler blivande och även arbetande tjänstehundar som vill komma på besök hos Livets Skiftningar är ni varmt välkomna att höra av er 🙂 Jag lovar att försöka orka skriva oftare nu under hösten. Jag har saknat bloggandet och alla er som läser, kommenterar, följer och finns med och uppmuntrar när det är tungt. Alla är ni värdefulla!
Nedan två bilder på Jeck tagna av matte Ulla-Britt Ledin.
FM Jeck arbetar i skogen 17 juli bild 4
Jeck mars 2016

Annons

9 reaktioner på ”Hemtjänst – trygghet eller otrygghet

 1. bbnewsab 2018-09-12 / 08:24

  Jag har just pratat med FM Måne och FM Jeck om det här.

  De tycker precis som jag att detta är en sorglig och olustig historia.

  Och de vill, precis som jag, gärna få höra hur brevets mottagare reagerar på de klagomål som nu har framförts.

  Gillad av 3 personer

 2. Piia-Liisa Pisal 2018-09-12 / 09:32

  Hej!
  Tack för din kommentar. Både Jeck och Måne har bett om att få egna artiklar där de berättar om hur de har det och det ska de också få. De kommer också med mycket stor sannolikhet bli fler artiklar om hemtjänsten och om vad som händer bland annant med anledning av den PM jag sänt kommunen. Som framgår av sändlistan kan de inte bara lägga den till handlingarna, utan någon form av åtgärd måste till. Vad och hur återstår att se.
  //Pipili

  Gillad av 4 personer

 3. Anna 2018-10-14 / 19:13

  Jag tycker du har skrivit ett bra dokument, som borde vara ett bra underlag för det förbättringsarbete hemtjänsten har framför sig att göra. Något annat är ju otänkbart. Det är bra att du först har förklarat situationen utifrån ditt perspektiv och sedan givit tydliga förslag på förbättringar. Förslagen verkar ju dessutom inte alltför för svåra att genomföra. Jag hoppas att du får rättvist gehör för dina framförda synpunkter. Det är du värd. Alla parter skulle säkert må bättre om allt fungerade som det är tänkt. Så ingen borde ju förlora på förbättringarna som du föreslår. Lycka till!

  Gillad av 2 personer

  • Piia-Liisa Pisal 2018-10-15 / 18:12

   Tack 🙂
   Det gör mig glad att du tycker dokumentet är bra. Det ligger fn hos områdeschefen för handläggning och jag väntar på svar. Enligt enhetschefen som är underställd områdeschefen så ska jag få ett svar inom en snar framtid. Och självklart hoppas både jag och även personalen på att cheferna har tagit till sig de synpunkter jag framfört. De ur personalen som läst PMen säger alla samma sak – de har framfört ungefär det som jag skrivit ner, men mötts av ignorans. ”De lyssnar inte på oss. Det är nog bättre om det kommer direkt från brukarna” är det många som sagt. Så jag hoppas på det.
   //P-L

   Gillad av 2 personer

   • Anna 2018-10-17 / 18:52

    Tillsammans kan ni med lite envishet kanske påverka till att få en förbättring. Du har ju framfört synpunkterna väldigt sakligt. Så det finns ju ett jättebra diskussionsunderlag. Jag håller tummarna 🙂

    Gillad av 1 person

 4. duritzan 2018-11-08 / 15:45

  Mycket välformulerat (som vanligt när det gäller dig) och konkret. Det mesta borde gå att få ordning på. Ett stående problem är ju annars att tiderna för insatserna är så snävt räknade att minsta störning (t.ex. rött ljus ett par gånger på vägen) får stora konsekvenser som även kan staplas på varandra så att tiden blivit förskjuten rätt mycket innan dagen är slut. Men attityden hos personalen beror inte på sådant! Däremot kan det tänkas att det är så få sökande till vikariaten att de får lov att ta dem de får – med förödande följder för den drabbade brukaren.
  Hoppas verkligen att de gör allt som går för att ingen ska behöva drabbas av att bli behandlad som ett objekt. Men jag räknar med att detta blir en följetong.

  Gillad av 1 person

  • Piia-Liisa Pisal 2018-11-09 / 11:23

   Tack för din kommentar 🙂

   Visst blir det en fortsättning – så småningom. När jag och mina händer är överens kommer jag att skriva mer både om vård i allmänhet och hemtjänst och hensjukvård och annat som hör samman med det, t ex sjukresor!

   Jag har ännu inte fått något svar från kommunen på denna skrivelse om mina upplevelser av hemtjänsten och hemsjukvården under sommaren. När jag får svar återkommer jag och berättar.

   Gillad av 1 person

 5. Piia-Liisa Pisal 2019-08-08 / 23:39

  Reblogga detta på Livets skiftningar – från ett annat perspektiv och kommenterade:

  Rebloggen av denna artikel beror på att innehållet är lika aktuellt idag som det var då jag publicerade artikeln första gången.
  Det har snart gått ett år sedan den promemoria som ligger till grund för denna bloggartikel kom kommunen i ”Lilla staden” tillhanda. Jag blev då lovad svar inom några veckor, Fortfarande har jag inte fått något svar. Förhoppningsvis dammar någon av PMen och skriver ett svar. Det borde nu finnas goda möjligheter att svara på de frågor som ställdes och vad som gjorts under det år som gått.

  Ännu en sommar har snart hunnit till sitt slut. Problematiken jag tog upp i artikeln finns kvar. Mycket lite har blivit bättre. Det som är positivt är att de stora problemen med hygien som fanns föregående sommar inte har varit lika stora denna sommar. De är inte borta, men inte fullt lika uttalade. Tyvärr har annat kommit till istället.

  Ett exempel är planeringen avseende besök för ögondroppar. Jag har mer problem med mina ögon denna sommar än vad jag hade både 2017 och 2018. Konsekvensen av ökade problem med mina ögon har blivit tydliga ordinationer om att ögondroppar ska ges en gång/timme vaken tid med början klockan sex på morgonen. Jag är övertygad om att de som planerar har försökt, men inte alltid lyckats att få detta att fungera. Konsekvensen blir att det ibland kommer två personer samtidigt där en av dem har uppgiften att ge ögondroppar (HSL-besök) och den andra har någon annan uppgift som t ex mellanmål (SoL-besök). Planeringen fungerar uppenbarligen inte. Båda har kompetens att utföra både HSL- och SoL-insatser.

  Augusti 2019
  //Piia-Liisa

  (HSL = Hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdande insatser såsom t ex ögondroppar, insuln med mera. SoL = Socialtjänstlagen. Insatser som inte handlar om sjukvård. T ex matvärming, hygien, mellanmål och hjälp med sådant som jag som brukare inte klarar på grund av funktionsnedsättning av något slag.)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s